Select language
  • es
  • en
  • de
  • it

EN 54 Certified Speakers

EN 54-24 ceiling loudspeaker of 6W @100V
EN 54-24 wall-mount speaker of 6W
EN 54-24 certified Horn Speaker
EN 54-24 bi-directional proyection loudspeaker of 20W@100V
EN 54-24 anti-vandal cylindrical sound projector of 20W@100V
EN 54-24 ceiling coaxial 2 ways speaker of 24 W @100 V
EN 54-24 outdoor column loudspeaker of 40W @100V
EN 54-24 high-performance 20W voice alarm column loudspeaker